Online customer service
Sales hotline
022-67221668
After-sale service
022-67221668
Customer service team:
在线客服
Service time:
8:30 - 16:30

Related links:

Copyright * zhongnong fengmao plant protection machinery co. LTD    Beijing ICP 10023669 -1 medium enterprise power to provide technical support

Company Name: Beijing Fengmao Plant Protection Machinery Co., Ltd.

Address: No. 15, Yanqi North Third Street, Yanqi Economic Development Zone, Huairou District, Beijing

Phone: 010-61669885

Fax: 010-61669886

Post Code: 101407

E-mail: bjfmco@163.com

Provinces: Shandong, Anhui, Jiangsu, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing, Zhejiang

Contact person: Xu Xiao

Mobile Number: 18510310393

Contact: Zhu Feng

Mobile Number: 18911237109

Province: Hebei, Henan

Contact person: Han Kuiwei

Mobile Number: 18600355533

Provinces: Shanxi, Shanxi, Hunan, Hubei, Gansu, Qinghai, Ningxia, Tibet

Contact: Zhu Chao

Mobile Number: 18911237108

Provinces: Beijing, Tianjin, Inner Mongolia

Contact: Zou Liguang

Mobile Number: 18611305596

Province: Xinjiang

Contact: Wang Jia

Mobile Number: 15099108003

Province: Heilongjiang

Contact Person: Xu Zhongyi

Mobile Number: 18911237102

Province: Jilin, Liaoning

Contact: Liao Yu - yan

Mobile Number: 18911237110